Regulamin

 

Postanowienia ogólne

§1

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez sklep firmowy pod adresem 36-042 Lubenia 618.
 3. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym: www.galeriaherbat.pl jest „LUKSEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000652160, NIP: 8133733088, REGON: 366066521. Siedziba sklepu znajduje się w Lubeni, 36-042 Lubenia 618.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw; w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 6. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 7. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień drogą telefoniczną.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać:
  1. pod numerem telefonu stacjonarnego 17 789 11 88 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 Poza tymi godzinami i w soboty pod numerem 667 661 122 (koszty połączeń za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora)
  2. korzystając z poczty elektroniczne: sklep@galeriaherbat.pl
  3. korespondencyjnie: 36-042 Lubenia 618

 

Definicje 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Kliencie – oznacza to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną
 2. sklepie – oznacza to sklep sprzedawcy mieszczący się w Lubeni pod numerem 618
 3. sprzedającym – oznacza to „LUKSEKOM” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. H. Wieniawskiego 56B/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000652160,
 4. stronie internetowej – oznacza to stronę internetową pod adresem www.galeriaherbat.pl
 5. towarze - oznacza to każdy towar sprzedawany za pośrednictwem strony internetowej www.galeriaherbat.pl

 

Zawarcie umowy

§ 3

 

Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o którym mowa w§ 5 ust. 3.

 

 § 4

 

Miejscem sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej jest każdorazowo sklep sprzedającego mieszczący się w Lubeni pod numerem 618.

 

Składanie zamówień

 § 5

 

 1. Warunkiem zakupu towarów za pośrednictwem strony internetowej jest podanie przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji zamówienia lub dokonanie rejestracji.
 2. Złożenie zamówienia na towary odbywa się poprzez wypełnienie, a następnie zaakceptowanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Istnieje możliwość zamówienia towaru bez rejestracji.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia Klienta.

 

§ 6

 

 1. W każdym zamówieniu Klient powinien wskazać co najmniej:
  1. dane Klienta,
  2. zamawiany towar lub towary,
  3. adres, na jaki ma być dostarczony towar,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. adres e-mail,
  6. sposób dokonania płatności.
 2. Jeżeli sprzedaż ma zostać udokumentowana fakturą VAT klient powinien podać wszystkie dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.

 

§ 7

 

Celem weryfikacji danych wskazanych w zamówieniu sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail w celu potwierdzenia tożsamości Klienta, faktu złożenia zamówienia lub jego warunków.

 

§ 8

 

 1. Klient związany jest treścią zamówienia przez 24 godziny licząc od momentu złożenia zamówienia.
 2. W ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia, sprzedający potwierdzi gotowość do jego realizacji. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, sprzedający potwierdzi gotowość do realizacji zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego.
 3. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 2 uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

 

Ceny towarów i formy płatności 

§ 9

 

Wszystkie ceny towarów sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena danego towaru podana na stronie internetowej w chwili składania zamówienia. Ceny poszczególnych towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

 

§ 10

 

Sprzedający wprowadza następujące zasady udzielania rabatów na towary sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej:

 1. Promocje, przeceny oraz możliwe do wykorzystania kupony rabatowe oraz rabaty indywidualne nie łączą się ze sobą. Również bonów kwotowych nie można realizować na produktach promocyjnych i przecenionych oraz łączyć z innymi kuponami rabatowymi.
 2. W przypadku zamówień zawierających produkty promocyjne lub przecenione i realizacji kuponów rabatowych zostaną naliczone ceny widoczne na stronie internetowej. 
 3. W przypadku realizacji bonów kwotowych produkty promocyjne lub przecenione zostaną pominięte przy realizacji bonu i zostanie za nie naliczona cena widoczna na stronie internetowej.
 4. Bony i kupony rabatowe nie mogą być realizowane przy zakupach liczonych według cen hurtowych.
 5. W przypadku indywidualnie przyznanych rabatów zostaną one naliczone według indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Klientem a sprzedającym.

 

§ 11

 

 1. Klient może dokonać płatności za towar w następujących formach:
  1. gotówką przy odbiorze towaru,
  2. płatność za pobraniem,
  3. przedpłatą na rachunek bankowy,
  4. przedpłatą poprzez systemy PayPal i PayU.
 2. W przypadku wybranych towarów lub kategorii produktowych sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za zamówienie.
 3. Na podstawie indywidualnych ustaleń sprzedający może udostępnić Klientom inne formy płatności.

 

Dostawy zamówionych towarów

§ 12

 

 1. Towary zamówione przez Klienta mogą być dostarczane wyłącznie na terenie Polski przez firmy kurierskie, Pocztą Polską, transportem własnym sprzedającego, albo mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w sklepie.
 2. Dostawy realizowane przez firmy kurierskie oraz Pocztę Polską odbywają się w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

 

§ 13

 

Koszty poszczególnych sposobów dostaw podane są na podstronie informacyjnej: http://www.galeriaherbat.pl/dostawa.html

  

§ 14

 

 1. Zamówiony towar jest wysyłany na adres wskazany w zamówieniu w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji otrzymanego zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klient jako formę płatności za towar wybierze przedpłatę na rachunek bankowy, zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wpłaty lub otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty od systemów PayPal lub PayU.

 

§ 15

 

 1. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Klientowi pocztą mailową, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres mailowy.
 2. Domyślnie dokument sprzedaży dołączany jest do przesyłki, jeśli Klient nie chce aby dokument był do przesyłki dołączony (np. zakup towaru na prezent i wysyłka bezpośrednio do osoby obdarowanej) zobowiązany jest poinformować o tym sprzedawcę zaraz po złożeniu zamówienia i wskazać adres mailowy na jaki ma zostać przesłany dokument sprzedaży.

 

§ 16

 

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia, bez względu na wartość zamówienia.

 

Reklamacje 

§ 17

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 3. Reklamacja może być złożona przez Klienta za pomocą formularza. Wzór formularza dostępny jest poniżej niniejszego regulaminu oraz na podstronie: https://www.galeriaherbat.pl/odstapienie-od-umowy/
 4. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 7. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 8. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 9. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 

Odstąpienie od umowy

§ 18

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może być realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni i wysłanie go:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej niniejszego regulaminu oraz na podstronie: https://www.galeriaherbat.pl/odstapienie-od-umowy/.  Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym Regulaminie.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 

Ochrona danych osobowych 

§ 19

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane.

 

Postanowienia końcowe 

§ 20

 

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

§ 21

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014r.

 


 

WZÓR DRUKU REKLAMACJI

 

 

Miejscowość, data

 

……………………………………

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

……………………………..

Imię, nazwisko

Adres, tel., e-mail Klienta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 - wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

- nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

- obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………* (art. 560 § 1)

 

……………………

(podpis Klienta)

 

 

*niepotrzebne skreślić

 


 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Miejscowość, data

……………………………………..

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

………………………………………..

Imię, nazwisko

Adres, tel., e-mail Klienta

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………..……

Data zawarcia umowy………………………………………..……………….

……………………………………

(Podpis Klienta)

 

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

§ 21

W związku w wejsciem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (poz. 1823) i konieczności decyzji w tej kwestii informujemy, że nie zgadamy się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

Rejestr podmiotów uprawnionych do rozstrzygania owych sporów zgodnie z ustawą jest prowadzony poprzez UOKiK: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php