Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (zawarte w  § 18 regulaminu sklepu http://www.galeriaherbat.pl/regulamin.html).
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może być realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni i wysłanie go:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym Regulaminie.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Miejscowość, data

……………………………………..

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

………………………………………..

Imię, nazwisko

Adres, tel., e-mail Klienta

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………..……

Data zawarcia umowy………………………………………..……………….

……………………………………

(Podpis Klienta)

 

WZÓR DRUKU REKLAMACJI

 

 

Miejscowość, data

 

……………………………………

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

……………………………..

Imię, nazwisko

Adres, tel., e-mail Klienta